Đi xkld Nhật được và mất những gì ?

Đi XKLĐ sẽ phải đánh đổi bằng việc rời xa quê hương, gia đình. Đánh đổi bằng chính mồ hôi, sức lao động của mình mà làm ra. Đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe tốt và tâm lí vững vàng.